ZWROTY - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

...

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:vinceenz@o2.pl lub też pisemnie na adres:

     Biancofashion.pl

     Vinceenz Dariusz Grzegorek

     Ul. Zduńska 44 

     99-400 Łowicz.

...

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Usługodawca/Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Produktu oraz koszty najtańszej formy dostawy Produktu do konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób.

Koszty odesłania Produktu przez Konsumenta do Usługodawcy/Sprzedawcy nie są zwracane.

Termin (14 dni) czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia odbioru Produktu przez Konsumenta.

Usługodawca/Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej konsumenta.

...

Formularz zwrotu i wymiany towaru:

1. Aby zapisać formularz na dysku komputera proszę najechać myszką na formularz > kliknąć prawym klawiszem myszki > "Zapisz grafikę jako" > "Zapisz" > następnie wydrukować i wypełnić.

...

 

...

 2. Proszę skopiować tekst poniżej, wkleić do np. Word'a, następnie wydrukować i wypełnić.

"

                                                                                                                …….…………………………………..

 Dane klienta:                                                                                              (miejscowość, data)

Imię i nazwisko: ......................…………..

Adres: ...................................................…..
…………………………………………….

Telefon: .................................................…..

Email: .........................................................

                                                

FORMULARZ  ZWROTU / WYMIANY  TOWARU

 

Numer zamówienia:...........………………………………………………………………………
Data zamówienia:
............................................…………………………………………………...

Numer faktury / paragonu: .............................................z dnia:..................................…………...

Nazwa towaru: .................................................................................................................……….

Ilość: .......................................……………………………………………………………………

Cena brutto: .......................……………………………………………………………………...

 

Uwagi klienta:

.....................................................................................................………………...........................

........................................................................................................................................................
Proszę o wymianę towaru / zwrot gotówki za zakupiony towar:
(proszę określić na jaki rozmiar lub inny model ma dotyczyć wymiana zakupionego towaru)
……………………………………………..................…………………………………………

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa banku:...............................................................................................................………...

Numer rachunku bankowego:

.....................................................................................……….....................................................

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

 

 ............................................................................

  (data, czytelny podpis Klienta)

"